Гаранции на продуктите

Общи гаранционни условия

 1. Продуктите, които Савио ЕООД | Crystal Air bg предлага на Сайта, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 2. Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи информация за нея се съдържа в описанието на продукта на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща продукта, в която присъстват и точните Условия на гаранцията.
 3. Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителските продукти с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
 4. Гаранционният срок на продуките започва да тече от датата на продажба.
 5. Гаранционните карти могат да бъдат издадени от Савио ЕООД | Crystal Air bg или от оторизираните търговски партньори/представители.
 6. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени в оригиналната гаранционна карта. При дефект, възникнал в гаранционния период клиентът се обръща към сервиза на телефоните, посочени в гаранционната карта. Процедурите по решаване на гаранционни случаи се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.
 7. Продукти, разполагащи с валидна гаранционна карта, издадена от Савио ЕООД | Crystal Air bg или от или от оторизираните търговски партньори / представители, се обслужват от Сервизния център на Савио ЕООД | Crystal Air bg, находящ се на адрес: гр.София, 1700, ул.Пъстър свят №11а, партер. Продуктите трябва да са придружени с всички документи за покупка – гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. Процедурата за предоставяне на гаранционно обслужване е следната:
  • Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на Савио  ЕООД | Crystal Air bg лично или с куриерска фирма Еконт Експрес или Спиди АД на адрес: София 1700, ул.Пъстър свят №11а, партер, за сметка на Савио ЕООД | Crystal Air bg.
  • Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.
  • Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, или възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.
  • Връщане на продукта към клиента: След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център или да бъде изпратен обратно до адреса на клиента с куриер.
  • В случай, че при извършване на сервизна диагностика се установи, че продукта съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и продукта функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.
 8. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За всички уреди обслужването се извършва в сервиза, а не в дома на клиента.
 9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на уреда.

Какво покрива гаранцията?

 1. Гаранцията покрива неправилното функциониране на продукта в следствие на фабрични дефекти или повреда в материала. През гаранционният срок всички разходи за отстраняване на повредата (в това число труд и транспорт) ще бъдат за сметка на продавача, освен в случаите, когато достъпа до изделието не е свързано с допълнителни разходи. Подменените части стават собственост на продавача. Ако по време на гаранционния срок се извършва сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на изделието или на поставените нови части не се удължава. Дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в случаите, описани по-долу.

Какво НЕ покрива гаранцията?

 1. Гаранцията не покрива повреди, причинени от:
  • Нормалното износване;
  • Умишлена повреда или повреда, причинена поради небрежност;
  • Повреда, причинена поради неспазването на инструкцията за експлоатация;
  • Неправилна инсталация или неправилно свързване към електрическата мрежа;
  • Повреди и щети, породени  от експлоатация при захранващо напрежение, различно от посочено в инструкциите;
  • Повреди, причинени от химична или електро химична реакция, ръжда, корозия, или такива, п ричинени от влажност, по-висока от допустимите за съответното изделие;
  • Повреди, причинени от необичани условия на околната среда;
  • На гаранция не подлежат консумативите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, например кабели, филтри, бутони, всички стъклени, гумени и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;
  • Посещението на сервизен екип без наличие на повреда;
  • При извършени ремонти, които не са извършени от определените от нас или от оторизирани сервизни партньори или са използвани неоригинални резервни части и консумативи;
  • Повреди, причинени от транспорт. Ако клиента сам транспортира закупените продукти, продавача не носи отговорност за никакви повреди, които могат да настъпят по време на транспортиране.В случаите, когато транспортирането е извършено от продавача, евентуалните повреди, възникнали по време на доставката, се покриват от продавача;
  • При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица;
  • При констатирано несъответствие между данните в документите и артикула, или когато стикера със серийния номер на продукта е била отстранена или повредена (не се чете);
  • При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт;
  • При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, не навреме сменени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захранващи блокове, приставки, консумативи);
  • Уредите, придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел.
  • При не спазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!
  • При несъответствие капацитета на уреда с условията на експлоатация;
  • При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
 2. Във всички случаи максималния срок за изпълнение на гаранцията е до 30 (тридесет) работни дни.
 3. Гаранционният срок на продуктите се удължава с времето на престоя им в сервиза. Този интервал от време се отчита от момента на постъпването в сервиза до предаване на продукта на потребителя.
 4. Гаранционните карти, издадени от Савио ЕООД | Crystal Air bg може да се изпращат на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от клиента имейл адрес.
 5. В случай, че клиентът получи продукт без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем, е длъжен да сигнализира на един от следните телефони: +359 2 962 2305, +359 2 953 2306, +359 88 86 36096, +359 088 928 3724 или на имейл адрес: [email protected] до 48 часа от получаването на продукта. В случай, че клиентът не уведоми Савио ЕООД | Crystal Air bg за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.
 6. Клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
 7. Продуктите, закупени с гаранционна карта от Савио ЕООД | Crystal Air bg или оторизирани партньори на Савио ЕООД | Crystal Air bg, могат да бъдат сервизирани освен от Продавача, и от другите оторизирани партньори на Савио ЕООД | Crystal Air bg. Възможни са изключения или ограничения от това правило.

Приятно пазаруване от екипа на CrystalAirBg.com!